Zásady pro zpracování osobních údajů ČMM

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „GDPR“)

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Správcem osobních údajů je spolek: Česká maltézská mládež, z.s. IČO: 06519555, se sídlem Velkopřevorské náměstí 485/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1 spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. L 69268 (dále jen „Správce“).

1.2. Správce je právnickou osobou založenou dle českého práva.

1.3. Správce má následujícího zástupce pro zpracování osobních údajů: Martin Pola, email: mladez@maltezskamladez.cz, tel: +420 724 047 401

2. ÚČEL/Y ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za následujícími účely:

 → naplňování účelu a poslání Správce;
 → zasílání pozvánek na členskou schůzi Správce;
 → zasílání pozvánek na další aktivity Správce;
 → vedení evidence členů Správce;
 → informace o činnosti Správce a volených členů Správce apod.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s oprávněným zájmem Správce a z titulu plnění smlouvy, kdy za společenskou smlouvu jsou v tomto případě považovány stanovy Správce.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje zpracovává Správce osobních údajů.

4.2. Osobní údaje nejsou předávány dalším zpracovatelům. Výjimkou může být externí poradenství v případě podání daňového přiznání a poradenství v účetních záležitostech. V takovém případě budou subjekty osobních údajů o zpracovateli včas informováni.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu členství ve Správci a následně nejvýše tři (3) roky po ukončení Vašeho členství ve Správci, ledaže závazné právní předpisy stanoví dobu delší.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Při zpracování osobních údajů máte práva týkající se ochrany svých osobních údajů, která jsou specifikována v tomto článku.

6.2. Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.

6.3. Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

6.4. Právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

 → popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 → zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 → jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 → jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v článku 7., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

6.5. Právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se nevztahuje na ty osobní údaje, které z důvodu možného soudního sporu (např. pro způsobenou škodu, vymáhání bezdůvodného obohacení apod.) a na základě právních předpisů účinných v České republice uchováváme i po ukončení Vašeho členství ve Správci, a to v souladu s článkem 5. těchto zásad zpracování osobních údajů.

6.6. Právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi.

6.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ

7.1. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v odst. 1.3. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8. POVINNÉ ZPRACOVÁNÍ A POVINNOST POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE

8.1. Bez zpracování osobních údajů v míře stanovené článkem 2. není možné členství ve Správci.

Zpět na úvodní stranu